top of page

பள்ளி கிளப்புகள்

கோவிட் -19 வழிகாட்டுதல்கள் காரணமாக, பள்ளி கிளப்புகள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. கிளப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும்போது இந்த பகுதி புதுப்பிக்கப்படும்.

bottom of page