top of page

PUPIL PREMIUM

ரோ கிரீன் ஜூனியர் பள்ளி கூடுதல் மாணவர் பிரீமியம் நிதி அது வழங்கப்பட்ட மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதை உறுதி செய்யும். மாணவர் பிரீமியம் முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், இந்த மாணவர்களுக்கு சாதனை மற்றும் அடைவதற்கான தரங்களை உயர்த்துவதற்கும் கூடுதல் கல்வி ஆதரவை வழங்கும். இந்த மாணவர்களின் சாதனைக்கும் அவர்களின் வகுப்பின் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டைக் குறைக்க மாணவர் பிரீமியம் நிதி பயன்படுத்தப்படும்.

bottom of page